Available courses

Ηλεκτρονική Υγεία και Ιατρική Πληροφορική

Το μάθημα έχει στόχο να διδάξει τα βασικά της αντικειμενοστρεφoύς ανάλυσης, σχεδιασμού και προγραμματισμού με τη γλώσσα προγραμματισμού Java. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις αρχές του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμου (object-oriented programming), να τους βοηθήσει να αναπτύξουν επάρκεια στη χρήση της Αντικειμενοστρεφούς Μεθοδολογίας και της γλώσσας Java για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων, στη χρήση προχωρημένων προγραμματιστικών τεχνικών και στην επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού σε μεγαλύτερη κλίμακα και στην ομαδική εργασία.

The course teaches intermediate and advanced programming concepts, techniques and tools through a language that compiles to machine code. The course familiarizes the students with advanced programming constructs utilized for handling memory and files. Advanced topics in compilation, debugging, documentation and optimization of software. Methodological aspects in developing large-scale system software that addresses complex problems. Basic commands for programmers in the UNIX operating system. i) Introduction to C for Programmers: types x86/x64, loops, selections, expressions, arrays, functions, IO, basic program organization, ii) Advanced C programming constructs: program anatomy and processes, memory and addresses (pointers, pointers and arrays, strings and examples), structures, unions and enumerations. Linear and non-linear programming data structures (dynamic memory allocation, lists, queues, doubly-linked lists, trees, applications and examples). iii) Advanced Compilation Topics and Tools: preprocessor directives, compiling multiple files with makefiles, static (.a) and dynamic (.so) linking of object files (.o), error handling (assert.h), static and dynamic code analysis (valgrind and gprof). iv) low-level programming (binary operators and examples, binary files and hexdump). v) Basic commands for programmers in the UNIX operating system: file system, redirection and pipes, permissions and basic filters.

The main objective of this undergraduate course is to provide an in-depth understanding of concepts related to the design and utilization of a database management system. Students will get a deeper understanding by implementing these concepts in a commercial database management system. The course is organized in four parts: i) Introduction and Conceptual Modeling using the ER Model, ii) Relational Model and Relational Algebra, iii) Structured Query Language III, and iv) Database Design Theory and Methodology

Outline: Introduction: Databases and Database Users, Database System Concepts and Architecture, Data Modeling Using the Entity-Relationship (ER) Model, The Enhanced Entity-Relationship (EER) Model, The Relational Data Model and Relational Database Constraints, Relational Algebra, Relational Database Design by ERand EER-to-Relational Mapping, SQL-99: Schema Definition, Constraints, Queries, and Views, Introduction to SQL Programming Techniques, Functional Dependencies and Normalization for Relational Databases, Relational Database Design Algorithms and Further Dependencies, Practical Database Design Methodology. 

Course Website: https://www.cs.ucy.ac.cy/courses/EPL342/

ΕΠΛ 343 - Τεχνολογία Λογισμικού

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στον κλάδο της Τεχνολογίας Λογισμικού, ο οποίος ασχολείται με τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη ποιοτικών συστημάτων λογισμικού.

In this course, students will learn to develop complex system-level software in the C programming language while gaining an intimate understanding of the UNIX operating system (and all OS that belong to this family, such as Linux, the BSDs, and even Mac OS X) and its programming environment. Topics covered will include the user/kernel interface, fundamental concepts of UNIX, user authentication, basic and advanced I/O, fileystems, signals, process relationships, and interprocess communication. Fundamental concepts of software development and maintenance on UNIX systems will also be covered. The students are expected to have a good working knowledge of the C programming language (EPL232) and a good working knowledge of fundamental Operating System Concepts (EPL221).

Outline: Main concepts of System Programming, Introductory and Advanced UNIX commands, System utilities and stream editors (awk,sed), Advanced Shell programming with an emphasis on Bash, Low-Level I/O in C, Files and Filesystem, Processes: Environment, Control and Signals, Interprocess Communication (IPC) with an emphasis on Pipes and Named Pipes (FIFO) in C, XSI IPC (Semaphores, Shared Memory and Message Queues) in C, Network IPC (TCP Sockets) and the client/server model in C, Multithreading in C, Performance evaluation (profiling). Issues in system security and system engineering, Systems Programming in Windows (threads, processes, IPC, sockets and Powershell programming), Scripting Languages: Perl, PHP, Python, TCL/TK.

Course Website: https://www.cs.ucy.ac.cy/~dzeina/courses/epl421/

Η τηλεπικοινωνιακή επανάσταση, με επίκεντρο την περιβάλλουσα εξυπνάδα (Ambient Intelligence) και ποιο συγκεκριμένα τη διάχυτη επικοινωνία (Ubiquitous Communication and Networking), έχει σαν βασικό άξονα τις ασύρματες / κινητές επικοινωνίες. Νέα ενοποιημένα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (π.χ. UMTS, LTE, LTE advanced, 4th and 5th Generation Networks), νέα ασύρματα δίκτυα (τοπικά: Wireless LΑΝs, πχ. IEEE802.11g, n, και μητροπολιτικά: WiMax), καθώς και νέες αρχιτεκτονικές και τοπολογίες (π.χ. ad-hoc, sensor networks, machine-to-machine, VANETs), και το Internet of Things (IoTs) έχουν προταθεί τα τελευταία χρόνια που καθιστούν και αυτά μια επανάσταση στη φιλοσοφία των δικτύων. Σκοπός του μαθήματος είναι να γίνει μια εισαγωγή σε ασύρματα δίκτυα, με έμφαση σε θεμελιώδεις έννοιες και αρχές, τις τεχνολογίες ασυρμάτων και κινητών δικτύων, εισαγωγή στη ανάπτυξη, σχεδίαση, εφαρμογή, και αξιολόγηση των πρωτοκόλλων, καθώς και εισαγωγή στις νέες αρχιτεκτονικές και τοπολογίες. Επίσης θα μελετηθούν υπάρχοντα και προτεινόμενα πρότυπα για κινητά δίκτυα (π.χ. Mobile IP), και θα συζητηθούν θέματα ερευνητικού ενδιαφέροντος.

Λογικός Προγραμματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή είναι η γνωστική περιοχή της πληροφορικής που μελετάει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση διαδραστικών υπολογιστικών συστημάτων (interactive computer systems) δηλαδή συστημάτων που αλληλεπιδρούν με τους χρήστες τους (ACM SIGCHI, "Curriculum for Human-Computer Interaction", Special Interest Group on Computer-Human Interaction Curriculum Development Group, New York, 1992). Σκοπός του μαθήματος είναι η επισκόπηση θεωρητικών μοντέλων που αφορούν στην αλληλεπίδραση ανθρώπων μηχανών, και μελέτη των τεχνολογιών, μεθόδων και εργαλείων για τη σχεδίαση και ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων λογισμικού.

EPL445 - Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας

Γραφικός και Εικονικός Υπολογισμός.

According to a current communication by the European Commission (COM (2021) 206 final)  for laying down harmonized rules on AI, AI techniques and approaches include: (a) Machine learning approaches, including supervised, unsupervised and reinforcement learning, using a wide variety of methods including deep learning; (b) Logic- and knowledge-based approaches, including knowledge representation, inductive (logic) programming, knowledge bases, inference and deductive engines, (symbolic) reasoning and expert systems;  and (c) Statistical approaches, Bayesian estimation, search and optimization methods. In the same communication eight areas of high-risk AI systems are identified as follows: (i) Biometric identification and categorization of natural persons, (ii) Management and operation of critical infrastructure, (iii) Education and vocational training, (iv) Employment, workers’ management and access to self-employment, (v) Access to and enjoyment of essential private services and public services and benefits, (vi) Migration, asylum and border control management, (vii) Law enforcement, and (viii) Administration of justice and democratic processes. This shows the broad range of currently perceived AI applications with a strong human-centric aspect. As such the development of secure, trustworthy and ethical AI is a must in the present age and era. As it is stated in the given communication “AI should be a tool for people and be a force for good in society with the ultimate aim of increasing human well-being.” It is therefore of paramount importance for the new generation of AI researchers and professionals to be fully aware of the rules governing the methodologies and practices for research and development, that aim to minimize risks, particularly with respect to the design and the quality of the data sets used for the development of AI systems, and the obligations for testing, risk management, documentation and human oversight throughout the lifetime of an AI system. The purpose of the mandatory course on research methodologies and professional practices in AI is to introduce students to the methods and tools of Artificial Intelligence Research, professional practices, and associated technological culture, bearing in mind EC’s regulatory framework. Moreover, the course objectives encompass familiarization with reading, reviewing and presenting of relevant literature, technical writing and literature surveying.

This interdisciplinary course covers a variety of topics within the intersection of Artificial Intelligence and Human-Computer Interaction, with an emphasis on incorporating human factors in intelligent interactive systems’ design. Specifically, it covers: i) theoretical foundations of intelligent user interfaces and the importance of human factors in such contexts; ii) state-of-the-art processes and techniques for implementing intelligent interactive systems; and iii) research and practice on how intelligent user interfaces can be applied in various application domains.

UniServer UCY


In this course we will view and explore the business and technology issues pertaining the area of e-Commerce.
Enterprise Resource Planning online course aims to ...

Welcome to the online course SCM - Supply Chain Management.

This course aims to explain the term of Supply Chain Management, its objectives and the reason it is widely spread. Some examples and statistics are given.


Welcome to the online course ERP - Enterprise Resource Planning.

Here, you can find the content of the course, assignments and helpful extra material.

Click on the links below to view the course structure or to enter the news discussion forum.

This course is designed to provide academic staff, who have little or no experience with online teaching, with the support to transfer study-units from a face-to-face to a blended or online format. The course has been selected for an Honorable Mention award in the E-Learning category of the 2020 International E-Learning Awards, given by the International E-Learning Association.

This is a decription about the course ...

NCPeH CY cross boarder services
EU

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility


EESSI Training