Available courses

Σεμινάρια Ηλεκτρονικής Υγείας

Το μάθημα έχει στόχο να διδάξει τα βασικά της αντικειμενοστρεφoύς ανάλυσης, σχεδιασμού και προγραμματισμού με τη γλώσσα προγραμματισμού Java. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις αρχές του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμου (object-oriented programming), να τους βοηθήσει να αναπτύξουν επάρκεια στη χρήση της Αντικειμενοστρεφούς Μεθοδολογίας και της γλώσσας Java για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων, στη χρήση προχωρημένων προγραμματιστικών τεχνικών και στην επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού σε μεγαλύτερη κλίμακα και στην ομαδική εργασία.

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει τις βασικές αρχές σχεδιασμού και λειτουργίας ενός μοντέρνου λειτουργικού συστήματος. Mελετούνται τα λειτουργικά επίπεδα και οι μηχανισμοί ενός μοντέρνου λειτουργικού συστήματος που υποστηρίζει καταμερισμό χρόνου. Eπίσης, εξετάζονται τυπικά λειτουργικά συστήματα όπως Unix και Windows. Δίδεται ο διπλός ρόλος ενός λειτουργικού συστήματος, σαν διαχειριστή των διαφόρων μονάδων του υπολογιστή και σαν προμηθευτή των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον χρήστη.

ΕΠΛ 231 - Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Τεχνητή Νοημοσύνη

Η παρουσίαση και αξιολόγηση των Ατομικών Διπλωματικών Εργασιών (ΑΔΕ) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου και την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020. Οι παρουσιάσεις θα διεξαχθούν διαδικτυακά. Σχετικές πληροφορίες θα σας δοθούν όταν θα ανακοινωθεί το Προσχέδιο του Προγράμματος Παρουσιάσεων (Δευτέρα 25 Μαΐου 2020).

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες οι οποίοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν τη Διπλωματική Εργασία τους όπως ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες:

  • Προσχέδιο της ΑΔΕ θα πρέπει να καταχωρηθεί στο σύστημα moodle (moodle.cs.ucy.ac.cy) μέχρι την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020, στις 4:00 μ.μ. Ο κωδικός πρόσβασης για την ΑΔΕ στο πιο πάνω σύστημα θα σας αποσταλεί σύντομα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Προς τούτο ο φοιτητής/η φοιτήτρια χρειάζεται να ακολουθήσει τους Κανόνες Συγγραφής ΑΔΕ οι οποίοι βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, https://www.cs.ucy.ac.cy/index.php/el/education/undergrad/prodiagrafes-ade
  • Το Πρόγραμμα Παρουσιάσεων ΑΔΕ θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 στην Ιστοσελίδα του Τμήματος. Οποιεσδήποτε αλλαγές χρειαστεί να γίνουν στο Πρόγραμμα Παρουσιάσεων  θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020.
  • Ο φοιτητής/η φοιτήτρια μετά την παρουσίασή του, οφείλει να λάβει υπόψη του τυχόν σχόλια των Αξιολογητών, σε περίπτωση που τέτοια προκύψουν κατά την παρουσίαση της ΑΔΕ, και να ετοιμάσει το τελικό κείμενο της ΑΔΕ. Η τελική μορφή θα πρέπει να καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://moodle.cs.ucy.ac.cy/course/view.php?id=105 για το αρχείο του Τμήματος, μέχρι την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 στις 10.00 π.μ..
  • Σημειώνεται, ότι ο βαθμός της αξιολόγησης της ΑΔΕ πρέπει να δοθεί στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020, και μόνο μετά τη λήψη του τελικού κειμένου της ΑΔΕ σε ψηφιακή μορφή. Αδυναμία έγκαιρης υποβολής του τελικού κειμένου της ΑΔΕ δυνατόν να συνεπάγεται καθυστέρηση της αποφοίτησης του φοιτητή/της φοιτήτριας.


The course teaches the basic principles of computer graphics. The course familiriazes students with the concepts of scene construction, scene hierarchies, camera specification, projections of primitives, clipping, visible surface determination, polygon rasterisation (z-buffer), texture mapping, local and global illumination, shadows, ray tracing, radiosity, real-time acceleration techniques. Provision of both the theoretical foundations as well as practical skills through the use of industry standards, such as OpenGL and the Unity game engine.

Επαγγελματική Πρακτική Τεχνολογίας Λογισμικού

The main objectives of this graduate-level course are to provide an in-depth understanding of advanced concepts and research directions in the field of databases. The course is organized in three parts: (i) Fundamentals of Database Systems Implementation; (ii) Distributed, Web and Cloud Databases; (iii) Spatio-temporal Data Management, Sensor Data Management, other selected and advanced topics from the recent scientific literature.

Outline: (i) Fundamentals of modern Database Management Systems (DBMSs): storage, indexing, query optimization, transaction processing, concurrency and recovery. (ii) Fundamentals of Distributed DBMSs, Web Databases and Cloud Databases (NoSQL / NewSQL): Semi-structured data management (XML/JSON, XPath and XQuery), Document data-stores (i.e., CouchDB, MongoDB, RavenDB), Key-Value data-stores (e.g., BerkeleyDB, MemCached), Introduction to Cloud Computing (GFS, NFS, Hadoop HDFS, Replication/Consistency Principles), "Big-data" analytics (MapReduce, Apache's Hadoop, PIG), Column-stores (e.g., Google's BigTable, Apache's HBase, Apache's Cassandra), Graph databases (e.g., Twitter’s FlockDB) and Overview of NewSQL (Google's Spanner and Google's F1). (iii) Spatio-temporal data management (trajectories, privacy, analytics) and index structures (e.g., R-Trees, Grid Files) as well as other selected and advanced topics, including: Embeeded Databases (sqlite), Sensor / Smartphone / Crowd data management, Energy-aware data management, Flash storage, Stream Data Management, etc. The last part of the course will feature both invited talks from external invited speakers and the presentations of students.

Course Website: http://www.cs.ucy.ac.cy/~dzeina/courses/epl646/

Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές μια εισαγωγή στην τεχνολογία ηλεκτρονικών παιχνιδιών και τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός πρότυπου ηλεκτρονικού παιχνιδιού.

Η τηλεπικοινωνιακή επανάσταση, με επίκεντρο την περιβάλλουσα εξυπνάδα (Ambient Intelligence) και ποιο συγκεκριμένα τη διάχυτη επικοινωνία (Ubiquitous Communication and Networking), έχει σαν βασικό άξονα τις ασύρματες / κινητές επικοινωνίες. Νέα ενοποιημένα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (π.χ. UMTS, LTE, LTE advanced, 4th and 5th Generation Networks), νέα ασύρματα δίκτυα (τοπικά: Wireless LΑΝs, πχ. IEEE802.11g, n, και μητροπολιτικά: WiMax), καθώς και νέες αρχιτεκτονικές και τοπολογίες (π.χ. ad-hoc, sensor networks, machine-to-machine, VANETs), και το Internet of Things (IoTs) έχουν προταθεί τα τελευταία χρόνια που καθιστούν και αυτά μια επανάσταση στη φιλοσοφία των δικτύων. Σκοπός του μαθήματος είναι να γίνει μια εισαγωγή σε ασύρματα δίκτυα, με έμφαση σε θεμελιώδεις έννοιες και αρχές, τις τεχνολογίες ασυρμάτων και κινητών δικτύων, εισαγωγή στη ανάπτυξη, σχεδίαση, εφαρμογή, και αξιολόγηση των πρωτοκόλλων, καθώς και εισαγωγή στις νέες αρχιτεκτονικές και τοπολογίες. Επίσης θα μελετηθούν υπάρχοντα και προτεινόμενα πρότυπα για κινητά δίκτυα (π.χ. Mobile IP), και θα συζητηθούν θέματα ερευνητικού ενδιαφέροντος.

A Rare Case of Intenstinal Obstruction

By completing this course the candidates will have a very clear understanding of some topics in cardiology.  This course will consist of several sections which will give a wide range of knowledge to the user, such as, quizzes, pictures and general information about this specific course.

Cementless Revision of Total Hip Replacement

E-learning System for Training Doctors the basics of Health Telematics

Endoscopy/Hysteroscopy
Health Telematics
M-Health, e-Emergency Systems and Services
· Ultrasound Image Analysis using Despeckle Filtering and Segmentation

· COMPUTER-AIDED DIAGNOSIS SYSTEMS

System for individuals with special abilities and training problems.

UniServer UCY


In this course we will view and explore the business and technology issues pertaining the area of e-Commerce.
Enterprise Resource Planning online course aims to ...

Welcome to the online course SCM - Supply Chain Management.

This course aims to explain the term of Supply Chain Management, its objectives and the reason it is widely spread. Some examples and statistics are given.


Welcome to the online course ERP - Enterprise Resource Planning.

Here, you can find the content of the course, assignments and helpful extra material.

Click on the links below to view the course structure or to enter the news discussion forum.