Available courses

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό για Μηχανικούς

Σεμινάρια Ηλεκτρονικής Υγείας

Το μάθημα έχει στόχο να διδάξει τα βασικά της αντικειμενοστρεφoύς ανάλυσης, σχεδιασμού και προγραμματισμού με τη γλώσσα προγραμματισμού Java. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις αρχές του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμου (object-oriented programming), να τους βοηθήσει να αναπτύξουν επάρκεια στη χρήση της Αντικειμενοστρεφούς Μεθοδολογίας και της γλώσσας Java για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων, στη χρήση προχωρημένων προγραμματιστικών τεχνικών και στην επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού σε μεγαλύτερη κλίμακα και στην ομαδική εργασία.

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει τις βασικές αρχές σχεδιασμού και λειτουργίας ενός μοντέρνου λειτουργικού συστήματος. Mελετούνται τα λειτουργικά επίπεδα και οι μηχανισμοί ενός μοντέρνου λειτουργικού συστήματος που υποστηρίζει καταμερισμό χρόνου. Eπίσης, εξετάζονται τυπικά λειτουργικά συστήματα όπως Unix και Windows. Δίδεται ο διπλός ρόλος ενός λειτουργικού συστήματος, σαν διαχειριστή των διαφόρων μονάδων του υπολογιστή και σαν προμηθευτή των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον χρήστη.

ΕΠΛ 231 - Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Τεχνητή Νοημοσύνη

In this course, students will learn to develop complex system-level software in the C programming language while gaining an intimate understanding of the UNIX operating system (and all OS that belong to this family, such as Linux, the BSDs, and even Mac OS X) and its programming environment. Topics covered will include the user/kernel interface, fundamental concepts of UNIX, user authentication, basic and advanced I/O, fileystems, signals, process relationships, and interprocess communication. Fundamental concepts of software development and maintenance on UNIX systems will also be covered. The students are expected to have a good working knowledge of the C programming language (EPL232) and a good working knowledge of fundamental Operating System Concepts (EPL221).

Outline: Main concepts of System Programming, Introductory and Advanced UNIX commands, System utilities and stream editors (awk,sed), Advanced Shell programming with an emphasis on Bash, Low-Level I/O in C, Files and Filesystem, Processes: Environment, Control and Signals, Interprocess Communication (IPC) with an emphasis on Pipes and Named Pipes (FIFO) in C, XSI IPC (Semaphores, Shared Memory and Message Queues) in C, Network IPC (TCP Sockets) and the client/server model in C, Multithreading in C, Performance evaluation (profiling). Issues in system security and system engineering, Systems Programming in Windows (threads, processes, IPC, sockets and Powershell programming), Scripting Languages: Perl, PHP, Python, TCL/TK.

Course Website: https://www.cs.ucy.ac.cy/~dzeina/courses/epl421/

The course teaches the basic principles of computer graphics. The course familiriazes students with the concepts of scene construction, scene hierarchies, camera specification, projections of primitives, clipping, visible surface determination, polygon rasterisation (z-buffer), texture mapping, local and global illumination, shadows, ray tracing, radiosity, real-time acceleration techniques. Provision of both the theoretical foundations as well as practical skills through the use of industry standards, such as OpenGL and the Unity game engine.

Computer vision deals with extracting a high-level description of the world around us, by inferring its geometry and semantics taking as input a snapshot from an acquisition device. Traditionally, this acquisition device has been a digital camera, and this input has been a picture or a series of pictures. Recently, the field has expanded into more types of input, including 3D data. This course aims to build a fundamental understanding of classic computer vision, starting at extracting semantics from image/s, moving to extracting geometry, and ending with higher-level tasks, including, semantic segmentation, recognition, detection, and tracking. An overview of recent developments in deep learning for computer vision will also be made.


Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές μια εισαγωγή στην τεχνολογία ηλεκτρονικών παιχνιδιών και τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός πρότυπου ηλεκτρονικού παιχνιδιού.

Το μάθημα αυτό στοχεύει στο να δώσει μια γενική άποψη των γραφικών υπολογιστών και των εφαρμογών τους. Προχωρά πέρα από την δημιουργία απλών εικόνων και προς την αναζήτηση της αληθοφάνειας. Απαραίτητα συστατικά για αυτό είναι η δημιουργία ρεαλιστικών και λεπτομερών μοντέλων καθώς και η πιστή προσομοίωση της συμπεριφοράς του φωτός (light transport). Θα δούμε εφαρμογές όπως για παράδειγμα την εικονική πραγματικότητα, και την οπτικοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η τηλεπικοινωνιακή επανάσταση, με επίκεντρο την περιβάλλουσα εξυπνάδα (Ambient Intelligence) και ποιο συγκεκριμένα τη διάχυτη επικοινωνία (Ubiquitous Communication and Networking), έχει σαν βασικό άξονα τις ασύρματες / κινητές επικοινωνίες. Νέα ενοποιημένα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (π.χ. UMTS, LTE, LTE advanced, 4th and 5th Generation Networks), νέα ασύρματα δίκτυα (τοπικά: Wireless LΑΝs, πχ. IEEE802.11g, n, και μητροπολιτικά: WiMax), καθώς και νέες αρχιτεκτονικές και τοπολογίες (π.χ. ad-hoc, sensor networks, machine-to-machine, VANETs), και το Internet of Things (IoTs) έχουν προταθεί τα τελευταία χρόνια που καθιστούν και αυτά μια επανάσταση στη φιλοσοφία των δικτύων. Σκοπός του μαθήματος είναι να γίνει μια εισαγωγή σε ασύρματα δίκτυα, με έμφαση σε θεμελιώδεις έννοιες και αρχές, τις τεχνολογίες ασυρμάτων και κινητών δικτύων, εισαγωγή στη ανάπτυξη, σχεδίαση, εφαρμογή, και αξιολόγηση των πρωτοκόλλων, καθώς και εισαγωγή στις νέες αρχιτεκτονικές και τοπολογίες. Επίσης θα μελετηθούν υπάρχοντα και προτεινόμενα πρότυπα για κινητά δίκτυα (π.χ. Mobile IP), και θα συζητηθούν θέματα ερευνητικού ενδιαφέροντος.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις δυνατότητες που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής στην ιατρική και κλινική πρακτική, κυρίως μέσα από τη μοντελοποίησης της ιατρικής πράξης, των διαδικασιών και της γνώσης, από τους τρόπους διαχείρισης, προτυποποίησης, και παρουσίασης της πληροφορίας.

Επίσης, στοχεύει στο να εισάγει τον σπουδαστή στις πηγές των απαιτήσεων της υγείας όπως για παράδειγμα με τις εφαρμογές ηΥγείας, όχι μόνο σε επίπεδο των υπηρεσιών υγείας, αλλά και θέματα πρακτικής εφαρμογής τους. Επιπλέον, η εκπαιδευτική ενότητα θα προσφέρει την αναγκαία γνώση που αφορά στις έννοιες και στα δομικά στοιχεία που αποτελούν τα πληροφοριακά συστήματα της υγείας.

UniServer UCY


In this course we will view and explore the business and technology issues pertaining the area of e-Commerce.
Enterprise Resource Planning online course aims to ...

Welcome to the online course SCM - Supply Chain Management.

This course aims to explain the term of Supply Chain Management, its objectives and the reason it is widely spread. Some examples and statistics are given.


Welcome to the online course ERP - Enterprise Resource Planning.

Here, you can find the content of the course, assignments and helpful extra material.

Click on the links below to view the course structure or to enter the news discussion forum.

This course is designed to provide academic staff, who have little or no experience with online teaching, with the support to transfer study-units from a face-to-face to a blended or online format. The course has been selected for an Honorable Mention award in the E-Learning category of the 2020 International E-Learning Awards, given by the International E-Learning Association.

This is a decription about the course ...

NCPeH CY cross boarder services
EU

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility


EESSI Training