Available courses

Ηλεκτρονική Υγεία και Ιατρική Πληροφορική

Το μάθημα έχει στόχο να διδάξει τα βασικά της αντικειμενοστρεφoύς ανάλυσης, σχεδιασμού και προγραμματισμού με τη γλώσσα προγραμματισμού Java. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις αρχές του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμου (object-oriented programming), να τους βοηθήσει να αναπτύξουν επάρκεια στη χρήση της Αντικειμενοστρεφούς Μεθοδολογίας και της γλώσσας Java για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων, στη χρήση προχωρημένων προγραμματιστικών τεχνικών και στην επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού σε μεγαλύτερη κλίμακα και στην ομαδική εργασία.

The course teaches intermediate and advanced programming concepts, techniques and tools through a language that compiles to machine code. The course familiarizes the students with advanced programming constructs utilized for handling memory and files. Advanced topics in compilation, debugging, documentation and optimization of software. Methodological aspects in developing large-scale system software that addresses complex problems. Basic commands for programmers in the UNIX operating system. i) Introduction to C for Programmers: types x86/x64, loops, selections, expressions, arrays, functions, IO, basic program organization, ii) Advanced C programming constructs: program anatomy and processes, memory and addresses (pointers, pointers and arrays, strings and examples), structures, unions and enumerations. Linear and non-linear programming data structures (dynamic memory allocation, lists, queues, doubly-linked lists, trees, applications and examples). iii) Advanced Compilation Topics and Tools: preprocessor directives, compiling multiple files with makefiles, static (.a) and dynamic (.so) linking of object files (.o), error handling (assert.h), static and dynamic code analysis (valgrind and gprof). iv) low-level programming (binary operators and examples, binary files and hexdump). v) Basic commands for programmers in the UNIX operating system: file system, redirection and pipes, permissions and basic filters.

The main objective of this undergraduate course is to provide an in-depth understanding of concepts related to the design and utilization of a database management system. Students will get a deeper understanding by implementing these concepts in a commercial database management system. The course is organized in four parts: i) Introduction and Conceptual Modeling using the ER Model, ii) Relational Model and Relational Algebra, iii) Structured Query Language III, and iv) Database Design Theory and Methodology

Outline: Introduction: Databases and Database Users, Database System Concepts and Architecture, Data Modeling Using the Entity-Relationship (ER) Model, The Enhanced Entity-Relationship (EER) Model, The Relational Data Model and Relational Database Constraints, Relational Algebra, Relational Database Design by ERand EER-to-Relational Mapping, SQL-99: Schema Definition, Constraints, Queries, and Views, Introduction to SQL Programming Techniques, Functional Dependencies and Normalization for Relational Databases, Relational Database Design Algorithms and Further Dependencies, Practical Database Design Methodology. 

Course Website: https://www.cs.ucy.ac.cy/courses/EPL342/

ΕΠΛ 343 - Τεχνολογία Λογισμικού

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στον κλάδο της Τεχνολογίας Λογισμικού, ο οποίος ασχολείται με τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη ποιοτικών συστημάτων λογισμικού.

Η παρουσίαση και αξιολόγηση των Ατομικών Διπλωματικών Εργασιών (ΑΔΕ) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου και την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020. Οι παρουσιάσεις θα διεξαχθούν διαδικτυακά. Σχετικές πληροφορίες θα σας δοθούν όταν θα ανακοινωθεί το Προσχέδιο του Προγράμματος Παρουσιάσεων (Δευτέρα 25 Μαΐου 2020).

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες οι οποίοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν τη Διπλωματική Εργασία τους όπως ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες:

  • Προσχέδιο της ΑΔΕ θα πρέπει να καταχωρηθεί στο σύστημα moodle (moodle.cs.ucy.ac.cy) μέχρι την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020, στις 4:00 μ.μ. Ο κωδικός πρόσβασης για την ΑΔΕ στο πιο πάνω σύστημα θα σας αποσταλεί σύντομα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Προς τούτο ο φοιτητής/η φοιτήτρια χρειάζεται να ακολουθήσει τους Κανόνες Συγγραφής ΑΔΕ οι οποίοι βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, https://www.cs.ucy.ac.cy/index.php/el/education/undergrad/prodiagrafes-ade
  • Το Πρόγραμμα Παρουσιάσεων ΑΔΕ θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 στην Ιστοσελίδα του Τμήματος. Οποιεσδήποτε αλλαγές χρειαστεί να γίνουν στο Πρόγραμμα Παρουσιάσεων  θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020.
  • Ο φοιτητής/η φοιτήτρια μετά την παρουσίασή του, οφείλει να λάβει υπόψη του τυχόν σχόλια των Αξιολογητών, σε περίπτωση που τέτοια προκύψουν κατά την παρουσίαση της ΑΔΕ, και να ετοιμάσει το τελικό κείμενο της ΑΔΕ. Η τελική μορφή θα πρέπει να καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://moodle.cs.ucy.ac.cy/course/view.php?id=105 για το αρχείο του Τμήματος, μέχρι την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 στις 10.00 π.μ..
  • Σημειώνεται, ότι ο βαθμός της αξιολόγησης της ΑΔΕ πρέπει να δοθεί στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020, και μόνο μετά τη λήψη του τελικού κειμένου της ΑΔΕ σε ψηφιακή μορφή. Αδυναμία έγκαιρης υποβολής του τελικού κειμένου της ΑΔΕ δυνατόν να συνεπάγεται καθυστέρηση της αποφοίτησης του φοιτητή/της φοιτήτριας.


In this course, students will learn to develop complex system-level software in the C programming language while gaining an intimate understanding of the UNIX operating system (and all OS that belong to this family, such as Linux, the BSDs, and even Mac OS X) and its programming environment. Topics covered will include the user/kernel interface, fundamental concepts of UNIX, user authentication, basic and advanced I/O, fileystems, signals, process relationships, and interprocess communication. Fundamental concepts of software development and maintenance on UNIX systems will also be covered. The students are expected to have a good working knowledge of the C programming language (EPL232) and a good working knowledge of fundamental Operating System Concepts (EPL221).

Outline: Main concepts of System Programming, Introductory and Advanced UNIX commands, System utilities and stream editors (awk,sed), Advanced Shell programming with an emphasis on Bash, Low-Level I/O in C, Files and Filesystem, Processes: Environment, Control and Signals, Interprocess Communication (IPC) with an emphasis on Pipes and Named Pipes (FIFO) in C, XSI IPC (Semaphores, Shared Memory and Message Queues) in C, Network IPC (TCP Sockets) and the client/server model in C, Multithreading in C, Performance evaluation (profiling). Issues in system security and system engineering, Systems Programming in Windows (threads, processes, IPC, sockets and Powershell programming), Scripting Languages: Perl, PHP, Python, TCL/TK.

Course Website: https://www.cs.ucy.ac.cy/~dzeina/courses/epl421/

Λογικός Προγραμματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη

EPL445 - Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας

Γραφικός και Εικονικός Υπολογισμός.

A Rare Case of Intenstinal Obstruction

By completing this course the candidates will have a very clear understanding of some topics in cardiology.  This course will consist of several sections which will give a wide range of knowledge to the user, such as, quizzes, pictures and general information about this specific course.

Cementless Revision of Total Hip Replacement

E-learning System for Training Doctors the basics of Health Telematics

Endoscopy/Hysteroscopy
Health Telematics
M-Health, e-Emergency Systems and Services
· Ultrasound Image Analysis using Despeckle Filtering and Segmentation

· COMPUTER-AIDED DIAGNOSIS SYSTEMS

System for individuals with special abilities and training problems.

UniServer UCY


In this course we will view and explore the business and technology issues pertaining the area of e-Commerce.
Enterprise Resource Planning online course aims to ...

Welcome to the online course SCM - Supply Chain Management.

This course aims to explain the term of Supply Chain Management, its objectives and the reason it is widely spread. Some examples and statistics are given.


Welcome to the online course ERP - Enterprise Resource Planning.

Here, you can find the content of the course, assignments and helpful extra material.

Click on the links below to view the course structure or to enter the news discussion forum.

This is a decription about the course ...