Η παρουσίαση και αξιολόγηση των Ατομικών Διπλωματικών Εργασιών (ΑΔΕ) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Μαΐου, την Τετάρτη 30 Μαΐου και την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018. Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι θα παρουσιάσουν τη Διπλωματική Εργασία τους όπως ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες:

  • Προσχέδιο της ΑΔΕ θα πρέπει να καταχωρηθεί στο σύστημα moodle (moodle.cs.ucy.ac.cy) μέχρι τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2018, 23h00. Ο κωδικός πρόσβασης
    για το μάθημα στο πιο πάνω σύστημα θα σας αποσταλεί σύντομα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Προς τούτο ο φοιτητής/η φοιτήτρια χρειάζεται να ακολουθήσει τους Κανόνες Συγγραφής ΑΔΕ οι οποίοι βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, https://www.cs.ucy.ac.cy/index.php/el/education/undergrad/prodiagrafes-ade
  • Το πρόγραμμα παρουσιάσεων ΑΔΕ θα ανακοινωθεί περί τα μέσα Μαΐου στην Ιστοσελίδα του Τμήματος. Οποιεσδήποτε αλλαγές στο πρόγραμμα παρουσιάσεων θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος, μέχρι την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018.
  • Ο φοιτητής μετά την παρουσίασή του οφείλει να λάβει υπόψη του τυχόν σχόλια των Αξιολογητών, σε περίπτωση που αυτά προκύψουν κατά την παρουσίαση της ΑΔΕ, και να ετοιμάσει το τελικό κείμενο της ΑΔΕ. Η τελική μορφή θα πρέπει να παραδοθεί ηλεκτρονικός μέσω του συστήματος Moodle για το αρχείο του Τμήματος, μέχρι τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018, στις 10.00 π.μ.
  • Σημειώνεται, ότι ο βαθμός της αξιολόγησης της ΑΔΕ πρέπει να δοθεί στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018, και μόνο μετά τη λήψη του τελικού κειμένου της ΑΔΕ σε ψηφιακή μορφή. Αδυναμία έγκαιρης υποβολής του τελικού κειμένου της ΑΔΕ δυνατόν να συνεπάγεται καθυστέρηση της αποφοίτησης του φοιτητή/της φοιτήτριας.